Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 • P.K.I. Slovakia, s.r.o.
  Jilemnického 792
  059 21 Svit
  Slovenská republika
 • pkik@pkik.sk
 • +421 (0)903 605 397
 • Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.21573/P

  Osobné údaje budú u nás uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú u nás zálohované z dôvodu predchádzania bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.

  Viac informácií